Trang chủ : Nội dung bài viết
Thông báo sự kiện: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, huyện, xã tỉnh Đồng Nai.
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Nội dung bản tin

 
Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới.
Cập nhật: 24-01-2018 01:29 AM
Trong năm 2017, toàn bộ các hoạt động của Sở Nội vụ đều có sự thống nhất cao giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể, tạo điều kiện thuận lợi góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cơ quan, góp phần xây dựng cơ quan có đời sống văn hóa tốt, trong sạch, vững mạnh và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Kết quả đạt được
Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và Kế hoạch 5 phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 - 2020. Quán triệt thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/01/2017 của Tỉnh ủy; Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND ngày 9/12/2016 của HĐND tỉnh về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2017 của tỉnh Đồng Nai; UBND tỉnh ban hành Quyết định số 4202/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 về một số chủ trương, biện pháp điều hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017; các Sở ban ngành địa phương, các tổ chức, doanh nghiệp trực thuộc trên địa bàn tỉnh tập trung mọi nguồn lực phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Công tác quản lý của Nhà nước tiếp tục được nâng cao hiệu lực, hiệu quả góp phần nâng cao hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng được tiếp tục tăng cường đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối; sự phối hợp của các sở, ngành tỉnh; sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, nhất là với quyết tâm của Đảng ủy, Lãnh đạo và đội ngũ đảng viên, công chức Sở Nội vụ đã thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị đề ra, góp phần quan trọng trong việc thực hiện có hiệu quả các chủ trương, giải pháp của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực công tác.
Đảng bộ Sở Nội vụ hiện có 4 chi bộ với tổng số 77 đảng viên (07 đảng viên dự bị). Đảng ủy lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trong cơ quan, đơn vị; có ý thức giữ gìn và bảo vệ tài sản của Đảng, Nhà nước và cơ quan. Đảng ủy Sở Nội vụ đã thực hiện tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở có sự phối hợp đồng bộ giữa cấp ủy đảng và lãnh đạo cơ quan triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện thắng lợi Nghị quyết năm 2016; triển khai, quán triệt đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chất lượng nâng cao; có kế hoạch lãnh đạo thực hiện chương trình phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm; lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ và chương trình cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị; cấp ủy lãnh đạo cơ quan, đơn vị đạt cơ quan có đời sống văn hóa tốt; tổ chức đăng ký, đánh giá kết quả nêu gương; có 100% đảng viên, công chức, viên chức và 100% cấp ủy viên đăng ký, được đánh giá kết quả nêu gương; các cấp ủy tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng; cơ sở đoàn vững mạnh; phát triển đảng viên mới đạt chỉ tiêu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh giao.
          Đảng ủy đã triển khai thực hiện đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên gắn với sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng theo Công văn số 653-CV/ĐUK ngày 20/01/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về việc bổ sung nội dung sinh hoạt chi bộ theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW. Thực hiện Hướng dẫn số 273-HD/BTGĐUK, các Chi bộ đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề định kỳ theo quy định, gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo mô hình báo cáo chuyên đề gắn với liên hệ thực tiễn nhiệm vụ được giao,

- Trong công tác tổ chức, cán bộ, Đảng ủy Sở luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy định của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Đảng ủy phối hợp với Lãnh đạo Sở tham gia xây dựng và lãnh đạo thực hiện các chủ trương về công tác tổ chức cán bộ; thực hiện đúng quy trình về công tác cán bộ trên các mặt: tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác gắn với công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Quan tâm công tác cán bộ trong sắp xếp, bố trí, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác theo yêu cầu chức năng, nhiệm vụ. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được thực hiện tốt. Đảng ủy Sở đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc kịp thời tổ chức đại hội và kiện toàn nhân sự tại các chi bộ; các chi bộ đã tiến hành đại hội theo đúng tiến bộ và kế hoạch đế ra, trên cơ sở tờ trình của các chi bộ Đảng ủy Sở đã chuẩn y kết quả bầu cử cấp ủy, bí thư, phó bí thư cho các chi bộ; Đồng thời, các chi bộ đã kịp thời ban hành quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ đối với cấp ủy viên.
Nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cơ quan trên cơ sở công chức, viên chức đề cao tinh thần trách nhiệm cá nhân và tập thể trong thực hiện nhiệm vụ, trong quản lý điều hành; phát huy tinh thần dân chủ trong hoạt động cơ quan; hiểu, tôn trọng chức năng, nhiệm vụ của nhau, hỗ trợ cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ chung; thực hiện đánh giá, khen thưởng chính xác, kịp thời đối với những công chức, viên chức có thành tích trong xây dựng phong trào dân chủ trong cơ quan.
Nhìn chung Đảng ủy chú trọng công tác xây dựng đảng, đặc biệt là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức triển khai, quán triệt đầy đủ, kịp thời Chỉ thị, Nghị quyết Đảng các cấp, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước. Qua đó, công chức, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, nêu gương trong việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự thống nhất trong đảng bộ, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết đã đề ra. Tuy nhiên bên cạnh đó, vẫn còn những hạn chế như về công tác kiểm tra, giám sát chưa bám sát chức năng, nhiệm vụ chính trị của cơ quan; công tác phát triển đảng viên mới tuy đã được ĐUS giao từ đầu năm nhưng vẫn còn chi bộ chưa chủ động tập trung; năng lực lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của một số ít cấp uỷ đảng chưa theo kịp yêu cầu nhiệm vụ và chưa bố trí thời gian cho công tác Đảng; một số ít đảng viên chưa phát huy được vai trò lãnh đạo, thiếu tính tiền phong, gương mẫu trong thực thi nhiệm vụ được giao; vẫn còn chi bộ chưa thường xuyên duy trì, sắp xếp thời gian và nội dung sinh hoạt chuyên đề hằng quý theo chỉ đạo của ĐUK. Việc tổ chức đánh giá kết quả đăng ký nêu gương có chi bộ còn lúng túng, thực hiện chưa thường xuyên.
Các chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp thực hiện
Xác định năm 2018, là năm có ý nghĩa rất quan trọng, năm bản lề quyết định việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Chính phủ đề ra phương châm 10 chữ của Chính phủ  năm 2018 đó là: “Kỷ cương, Liêm chính, Hành động, Sáng tạo, Hiệu quả”. Đảng ủy và toàn thể đảng viên tiếp tục phát huy những ưu điểm, kết quả đã đạt được, khắc phục hạn chế của năm 2017, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, đoàn kết một lòng để cùng Đảng bộ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, đề ra các chỉ tiêu cụ thể để thực hiện năm 2018:
- Phối hp chặt chẽ với thủ trưởng cơ quan lãnh đạo đảng viên, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn đạt kế hoạch đề ra và cấp trên giao; lãnh đạo thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác kiểm tra, giám sát; công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng, bảo vệ bí mật Nhà nước, chấp hành nghiêm các quy định pháp luật của Nhà nước.
- Phấn đấu 100% đảng viên, quần chúng trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc được học tập, quán triệt và phổ biến các nghị quyết của Đảng và của Đảng ủy Khối; 100% cấp ủy trực thuộc xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối.
- Tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, có 100% đảng viên, công chức, viên chức của cơ quan đăng ký cam kết nêu gương và tổ chức thực hiện có chất lượng hiệu quả thiết thực.
- Phấn đấu 100% tổ chức Đảng trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh. Phấn đấu có 85% trở lên đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- 100% Cấp ủy trực thuộc xây dựng, triển khai chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 đúng thời hạn; đồng thời, phân công cấp ủy viên và cán bộ làm công tác kiểm tra theo quy định.
- Phát triển đảng viên mới đạt và vượt chỉ tiêu của Đảng ủy khối giao.
- Đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động các đoàn thể, phấn đấu 100% đoàn thể đạt vững mạnh; 100% cơ quan, đơn vị thực hiện tốt dân chủ trong hoạt động cơ quan.

 - Hàng năm có trên 98% đảng viên thường xuyên giữ mối quan hệ với cấp ủy nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW của Bộ Chính trị được cấp ủy nơi cư trú đánh giá đạt mức tốt cả 06 tiêu chí quy định.
Bên cạnh có, Đảng ủy đã xác định các giải pháp cầ tập trung để thực hiện:
- Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng ở cơ quan, đơn vị; coi trọng việc sơ kết, tổng kết và đổi mới, nâng cao chất lượng việc ban hành các chủ trương, nghị quyết của các cấp ủy đảng.
- Tăng cường đoàn kết, nhất trí trong cấp ủy và tổ chức đảng; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, lề lối làm việc; tổ chức triển khai và điều hành công việc theo chương trình, kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm; điều hành linh hoạt, xử lý kịp thời những công việc đột xuất. Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng, đảng viên, cấp ủy viên trong các cơ quan, đoàn thể, tăng cường trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị; chú trọng phát huy sự chủ động, sáng tạo của từng cấp ủy đảng, đồng thời, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, đồng bộ từ Đảng ủy đến cơ sở.
- Đổi mới phương pháp, nội dung công tác, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí, phô trương, hình thức.
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chủ trương của các cấp ủy đảng. Đi sâu tìm tòi, suy nghĩ những vấn đề còn vướng mắc để tháo gỡ, giải quyết hoặc đề xuất giải quyết những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả công tác, nhất là những vấn đề liên quan đến nguyên tắc tổ chức sinh hoạt của Đảng, liên quan đến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và những vấn đề về công tác tổ chức, cán bộ.
- Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung phối hợp về công tác chính trị, tư tưởng; công tác cán bộ, quản lý cán bộ, đảng viên và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị và các đoàn thể vững mạnh.

Đỗ Mộng Như - Văn Phòng​

 


In nội dung   Gửi phản hồi
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.