Trang chủ : Nội dung bài viết
Thông báo sự kiện: Công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo cấp tỉnh, huyện, xã tỉnh Đồng Nai.
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Nội dung bản tin

 
Kết luận thanh tra công vụ tại Khối Văn phòng Sở và các đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ
Cập nhật: 01-02-2018 11:48 PM
Kết luận Thanh tra công vụ tại tại Khối Văn phòng Sở, Ban Tôn giáo, Ban Thi đua – Khen thưởng và Chi cục Văn thư – Lưu trữ

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-TT ngày 01/12/2016 của Thanh tra Sở Nội vụ về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Nội vụ năm 2017 đã được Giám đốc Sở phê duyệt tại Quyết định số 326/QĐ-SNV ngày 05/12/2016; ngày 15/15/2017, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định thanh tra số 434/QĐ-SNV về thanh tra công vụ tại Khối Văn phòng Sở, Ban Tôn giáo, Ban Thi đua – Khen thưởng và Chi cục Văn thư – Lưu trữ với các nội dung:

- Việc chấp hành các quy định của pháp luật về xây dựng chương trình, kế hoạch và kết quả thực hiện chương trình công tác trong năm; việc sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của cơ quan, đơn vị;
- Việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý; việc sử dụng, quản lý công chức, viên chức và người lao động;
- Việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, đơn vị;

- Việc khắc phục những hạn chế, thiếu sót sau Kết luận thanh tra công vụ năm 2016 của Giám đốc Sở Nội vụ và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kết luận; nguyên nhân nội dung chưa thực hiện (nếu có).
 Thời điểm thanh tra từ ngày 01/01/2017 đến ngày 30/11/2017.

Trong tháng 12/2017, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra thực tế tại các đơn vị. Trên cơ sở Báo cáo số 88/BC-ĐTT ngày 26/12/2017 của Đoàn Thanh tra, ngày 22/01/2018 Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Kết luận số 278/KL-SNV về thanh tra công vụ tại Khối Văn phòng Sở, Ban Tôn giáo, Ban Thi đua – Khen thưởng và Chi cục Văn thư – Lưu trữ yêu cầu lãnh đạo các phòng chuyên môn Khối Văn phòng Sở, Ban Tôn giáo, Ban Thi đua – Khen thưởng và Chi cục Văn thư – Lưu trữ nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục những hạn chế qua thanh tra để đảm bảo triển khai kế hoạch công tác năm 2018 và những năm tiếp theo đạt kết quả ngày càng tốt hơn; cụ thể như sau:
- Chánh Văn phòng: Kịp thời tham mưu lãnh đạo Sở ban hành quy chế chi tiêu nội bộ trong cơ quan, đơn vị; hướng dẫn các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc về mở hồ sơ công việc, lập danh mục hồ sơ, tài liệu và quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ tài liệu để kịp thời chỉnh lý đưa vào kho lưu trữ; thường xuyên đôn đốc các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch công tác năm và rút kinh nghiệm đối với công tác tổ chức cán bộ thời gian qua. Tổ chức khắc phục hạn chế thiếu sót theo kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.
Tăng cường tham mưu Giám đốc Sở đôn đốc các phòng chuyên môn thuộc Khối văn phòng và các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ đã được giao và thường xuyên kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ đối với công chức, viên chức và người lao động tại Khối Văn phòng và các đơn vị trực thuộc.
- Chánh Thanh tra: Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Nội vu đã được phê duyệt và thường xuyên kiểm tra kỷ luật kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ của CBCC, VC trong thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh; theo dõi, đôn đốc các đơn vị, địa phương liên quan kiểm điểm trách nhiệm CBCC, VC trong thi hành công vụ theo chỉ đạo của UBND tỉnh.
- Lãnh đạo các phòng chuyên môn: Chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót qua kết quả thanh tra trong thời gian qua và kịp thời tham mưu lãnh đạo Sở triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý và chấn chỉnh việc giải quyết hồ sơ chậm trễ trong thời gian qua.
Chấn chỉnh thiếu sót về công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu thời gian qua và chỉ đạo công chức thuộc thẩm quyền mở hồ sơ, lập hồ sơ công việc, liên danh mục hồ sơ, tài liệu và quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu.
- Trưởng ban Ban Tôn giáo: Chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót qua kết quả thanh tra trong thời gian qua và có biện pháp nhằm khắc phục trong việc giải quyết hồ sơ chậm trễ trong thời gian qua. Tổ chức khắc phục hạn chế thiếu sót theo kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.
Đối với nội dung hạn chế, thiếu sót theo Kết luận kiểm tra số 291/KL-STC ngày 19/01/2017 của Sở Tài chính, Đoàn Thanh tra không thực hiện thanh tra nội dung này, tuy nhiên kế hoạch thanh tra đã được Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt thể hiện việc chấp hành ý kiến chỉ đạo của cấp trên, lãnh đạo Sở, các kiến nghị của cơ quan, đơn vị có liên quan; do đó, kết quả thanh tra phải thể hiện giúp đơn vị tổ chức khắc phục kịp thời, tránh phát sinh thiếu sót tương tự trong thời gian tới.
- Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng: Chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót qua kết quả thanh tra trong thời gian qua và kịp thời tham mưu lãnh đạo Sở triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý và chấn chỉnh việc giải quyết hồ sơ chậm trễ trong thời gian qua. Tổ chức khắc phục hạn chế thiếu sót theo kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.
- Chi cục trưởng Chi cục Văn thư, Lưu trữ: Chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót qua kết quả thanh tra trong thời gian qua và kịp thời tham mưu lãnh đạo Sở triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch thuộc lĩnh vực quản lý. Tổ chức khắc phục hạn chế thiếu sót theo kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền.
Đồng thời, Giám đốc Sở Nội vụ cũng đề nghị Ban Tôn giáo, Ban Thi đua – Khen thưởng, Chi cục Văn thư, Lưu trữ, lãnh đạo các phòng chuên môn của Khối Văn phòng Sở nghiêm túc triển khai thực hiện, báo cáo kết quả khắc phục về Ban Giám đốc (qua Thanh tra Sở) trước ngày 30/3/2018./.

TRẦN THỊ PHƯƠNG THI - THANH TRA SỞ

 


In nội dung   Gửi phản hồi
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.