Trang chủ : Nội dung bài viết
Thông báo sự kiện: Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai năm 2019
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Nội dung bản tin

 
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Ban Dân tộc.
Cập nhật: 21-11-2018 12:41 AM
Kết luận Thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Ban Dân tộc.

Thực hiện Kế hoạch số 74/KH-TT ngày của Thanh tra Sở Nội vụ về thanh tra, kiểm tra chuyên ngành Nội vụ năm 2018; Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Quyết định số 139/QĐ-SNV ngày 20/7/2018 về thanh tra chuyên ngành Nội vụ tại Ban Dân tộc tỉnh với các nội dung:

-       Tình hình chỉ đạo triển khai, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, của UBND tỉnh và văn bản của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chứ.
-       Việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại CC, VC chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
-       Việc chấp hành các quy định nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn và đánh giá, phân loại đối với công chức hàng năm
-       Việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý hồ sơ công chức và thực hiện cập nhật vào phần mềm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức và tiêu chuẩn ngạch công chức
-       Việc chấp hành quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng biên chế; tổ chức bộ máy quy chế hoạt động

-       Về xử lý kỷ luật và chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức

-       Việc chấp hành các quy định của pháp luật về công tác dân vận chính quyền, quy chế dân chủ
Thời điểm thanh tra: từ ngày 01/01/2016 đến 30/6/2018.
Trong tháng 07/2018 và tháng 08/2018, Đoàn Kiểm tra đã tiến hành thanh tra thực tế tại đơn vị. Trên cơ sở Báo cáo kết quả thanh tra chuyên ngành Nội vụ số 39/BC-ĐTT ngày 23/8/2018 của Đoàn thanh tra và Công văn số 463/BDT-VP ngày 21/9/2018 của Ban Dân tộc có ý kiến về kết luận thanh tra chuyên ngành Nội vụ; ngày 28/9/2018, Giám đốc Sở Nội vụ đã ban hành Kết luận thanh tra số 3313/KL-SNV.
Theo đó, Giám đốc Sở Nội vụ đã nhận xét, đánh giá về cơ bản Lãnh đạo Ban Dân tộc đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các quy định của pháp luật liên quan đến các nội dung thanh tra nêu trên. Tuy nhiên, đối với một số nhiệm vụ cụ thể trong công tác tổ chức cán bộ, đơn vị cần nghiêm túc rút kinh nghiệm để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới như sau:
1. Tổ chức rà soát các nội dung thiếu sót theo kết quả thanh tra nêu trên, kịp thời chấn chỉnh và có biện pháp khắc phục những thiếu sót trong công tác quản lý, sử dụng công chức; phổ biến, triển khai đầy đủ các quy định liên quan đến toàn thể công chức tại đơn vị biết, chấp hành và thực hiện theo quy định.
2. Cập nhật và hoàn chỉnh thành phần hồ sơ thực hiện quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý theo quy định; chấn chỉnh một số thiếu sót về quy trình và thành phần hồ sơ trong công tác bổ nhiệm thời gian qua, thực hiện bổ sung đầy đủ thành phần hồ sơ bổ nhiệm theo quy định.
3. Chấn chỉnh kịp thời việc nâng lương trước thời hạn cho công chức vượt tỉ lệ % so với quy định; nghiên cứu điều chỉnh sửa đổi, bổ sung quy chế nâng lương trước hạn của đơn vị phù hợp tình hình thực tế để bảo đảm việc nâng lương trước hạn cho công chức và chấn chỉnh việc đánh giá, phân loại công chức theo quy định.
4. Thực hiện kiểm tra, rà soát, làm rõ hành vi sai phạm của ông Thổ Thanh Minh, tiến hành tổ chức kiểm điểm, xem xét có hình thức xử lý phù hợp theo ý kiến thống nhất của cơ quan có thẩm quyền và theo quy định điều lệ đảng. Có kế hoạch tổ chức khắc phục theo kết luận thanh tra của Thanh tra Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn ngạch đối với trường hợp ông Điểu Bảo - Trưởng ban.
5. Thực hiện bổ sung, cập nhật thành phần hồ sơ bảo đảm theo quy định và cập nhật thông tin hồ sơ trên phần mềm quản lý ngành nội vụ; thực hiện quản lý và sử dụng biên chế bảo đảm quy định. Quan tâm, thực hiện tốt hơn nữa công tác dân vận chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở trong thời gian tới.
6. Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với bộ phận tham mưu để xảy ra thiếu sót theo kết quả thanh tra nêu trên; đồng thời, chỉ đạo bộ phận tham mưu thường xuyên nghiên cứu, cập nhật quy định mới ban hành có liên quan công tác tuyển dụng, quản lý và sử dụng công chức để bảo đảm thực hiện theo quy định, tránh phát sinh thiếu sót tương tự trong thời gian tới, đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác ngành Nội vụ.
Đồng thời, Giám đốc Sở Nội vụ cũng đề nghị Ban Dân tộc tỉnh nghiêm túc công khai, triển khai thực hiện Kết luận thanh tra nêu trên và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ trước ngày 29/10/2018.

 
Mai Uyên - Thanh tra Sở


In nội dung   Gửi phản hồi
Các tin đã đăng ngày:
Select a date from the calendar.
 
SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.