Trang chủ : Thủ tục hành chính - Chi tiết
Thông báo sự kiện: THÍ SINH DỰ TUYỂN CÔNG CHỨC VÀ NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC NĂM 2016 XEM THÔNG BÁO LIÊN QUAN TẠI BIỂU TƯỢNG TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC NĂM 2016
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

 

 Chi tiết thủ tục hành chính

 
Tên thủ tục Xét tặng kỷ niệm chương “vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng”
Lĩnh vực Quản lý nhà nước về thi đua, khen thưởng
Trình tự thực hiện
Bước 1: Các cơ quan, đơn vị và địa phương làm hồ sơ đề nghị tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân của cơ quan đơn vị và địa phương chịu trách nhiệm quản lý.

Bước 2: Đến Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh). Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) - Tầng 5, Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.

- Nếu hồ sơ đủ và đúng, tiếp nhận, ghi phiếu tiếp nhận.
- Nếu hồ sơ chưa đủ và đúng, ghi phiếu ý kiến và gửi lại hồ sơ.
Thời gian tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ trong ngày làm việc:
- Sáng: từ 07h đến 11h30;

- Chiều: từ 13h đến 16h30

 
Bước 3: Cán bộ phụ trách của Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) xem xét và thẩm định hồ sơ.
Bước 4: Sau thẩm định, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng) ký tờ trình, trình Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.
Bước 5: Khi có kết quả khen thưởng, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) sẽ thông báo đến cá nhân được biết và tổ chức Lễ trao tặng.
Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) - Tầng 5, Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình - Biên Hòa - Đồng Nai.

Thành phần hồ sơ
- Thành phần hồ sơ bao gồm:

 

+ Tờ trình;
+ Biên bản;

+ Báo cáo thành tích (theo mẫu số 3 đính kèm của Thông tư số 06/2009/TT-BNV ngày 27/5/2009 của Bộ Nội vụ).

- Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 

Thời hạn giải quyết
- Sở Nội vụ (Ban Thi đua- Khen thưởng) nhận và xem xét hồ sơ: 15 ngày;
- Trình hồ sơ tại Ban Thi đua - Khen thưởng TW: 01 ngày;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương thẩm định hồ sơ, trình Bộ Nội vụ xét tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thi đua, khen thưởng”.
- Sau khi có kết quả, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) sẽ thông báo cho tập thể, cá nhân được biết trong vòng 10 ngày và tham mưu cho Lãnh đạo Tỉnh tổ chức Lễ trao thưởng vào thời gian thích hợp

Cơ quan thực hiện TTHC
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Nội vụ
- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ

 

 

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức

Lệ phí
Yêu cầu/Điều kiện

không

Căn cứ pháp lý

-

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;
- Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều  của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
- Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
- Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013;
- Thông tư số 07/2014/TT-BNV ngày 29/8/2014 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, Khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng năm 2013;
- Thông tư số 06/2009/TT-BNV ngày 27/5/2009 của Bộ Nội vụ hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thi đua, Khen thưởng”.
 

Đính kèm tài liệu

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.