Trang chủ : vanphongso
Thông báo sự kiện: Lịch tiếp công dân của Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai năm 2019
 

 Liên Kết Website

 


Lượt truy cập

VĂN PHÒNG SỞ NỘI VỤ

v      Văn phòng Sở tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các công việc sau:

-          Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Sở thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc, Phó Giám đốc Sở phân công; 

-          Phối hợp với các phòng, ban chuyên môn trực thuộc Sở để tổng hợp, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ và các ngành, đơn vị liên quan;

-          Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, số liệu phục vụ công tác quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ được giao;

-          Tham mưu trình Giám đốc về quản lý, sử dụng, tuyển dụng, thuyên chuyển, bổ nhiệm, điều động CBCC, thực hiện cải cách hành chính, quy chế dân chủ của cơ quan Sở Nội vụ. Thực hiện chế độ tiền lương, các chính sách, chế độ, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ ... đối với cán bộ, công chức thuộc Sở theo quy định;

-          Tham mưu đề xuất và quản lý các lĩnh vực công nghệ thông tin, pháp chế, thanh tra, kiểm tra trong nội bộ cơ quan;

-          Quản lý tài chính, tài sản cơ quan, đảm bảo kinh phí và thanh quyết toán kinh phí đúng chế độ quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh;

-          Thực hiện công tác hành chính, quản trị cơ quan;

-          Chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức các hoạt động dịch vụ công trong các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Sở;

-          Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công.​ 

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI - Số 2, đường Nguyễn Văn Trị, TP. Biên Hòa, Đồng Nai
Điện thoại: 061.3822.518 - Fax: 061.3829.847 - Email: sonoivu@dongnai.gov.vn
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Đém - Giám đốc Sở Nội Vụ.
Cơ quan chủ quản: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.