Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)
UBND tỉnh phê duyệt Quyết định ban hành danh sách mã định danh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 17/11/2021 14:33 Xem với cỡ chữNgày 10/11/2021, UBND tỉnh phê duyệt Quyết định số 4638/QĐ-UBND về việc ban hành danh sách mã định danh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, theo đó :

1. Ban hành kèm theo Quyết định này là danh sách mã định danh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gồm:

- Phụ lục I: Danh sách mã định danh của các đơn vị cấp 2.

- Phụ lục II: Danh sách mã định danh của các đơn vị cấp 3.

- Phụ lục III: Danh sách mã định danh của các đơn vị cấp 4.

2. Trong đó việc tổ chức thực hiện cụ thể như sau:

- Mã định danh quy định tại Điều 1 của Quyết định này phục vụ trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống Quản lý văn bản và điều hành giữa các cơ quan, đơn vị; tích hợp chia sẻ giữa các ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh Đồng Nai.

- Giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì triển khai, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Quyết định này; tham mưu UBND tỉnh quản lý, cấp mã định danh và điều chỉnh Danh sách mã định danh tại Điều 1 Quyết định này phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật.

- Trường hợp bổ sung, chia tách, sát nhập đơn vị, các cơ quan thông báo về Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật, điều chỉnh kịp thời trên các hệ thống theo đúng cấu trúc được quy định tại Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ Tướng Chính phủ, văn bản số 1018/BTTTT-THH ngày 07/4/2021 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg ngày 22/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ và công khai trên các hệ thống.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4197/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc ban hành Danh sách mã định danh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Kèm theo Quyết định 4638/QĐ-UBND​: Quyết định số 4638QĐ-UBND về việc ban hành danh sách mã định danh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.pdfQuyết định số 4638QĐ-UBND về việc ban hành danh sách mã định danh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.pdf

 

Số lượt truy cập