Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Tài liệu- Hướng dẫn nghiệp vụ

Đánh giá chuyên ngành theo Quyết định số 49/2016/Q - ngày 30/8/2016 của tỉnh ban hành quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh và cấp huyện (17/11/2021 15:43)Đánh giá chuyên ngành theo Quyết định số 49/2016/Q - ngày 30/8/2016 của tỉnh ban hành quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc tỉnh và cấp huyện:
THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN PHÊ BÌNH, NHẮC NHỞ CỦA UBND TỈNH NĂM 2019 (tính đến 30/8/2019) (09/09/2019 08:52)THỐNG KÊ CÁC VĂN BẢN PHÊ BÌNH, NHẮC NHỞ CỦA UBND TỈNH NĂM 2019 (tính đến 30/8/2019)
Tránh hiện tượng "Vui xuân mới, quên nhiệm vụ" (12/02/2018 09:36)Tránh hiện tượng "Vui xuân mới, quên nhiệm vụ"
Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn mới. (24/01/2018 16:29)Trong năm 2017, toàn bộ các hoạt động của Sở Nội vụ đều có sự thống nhất cao giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể, tạo điều kiện thuận lợi góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị cơ quan, góp phần xây dựng cơ quan có đời sống văn hóa tốt, trong sạch, vững mạnh và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
Từ ngày 1/10/2017 Nghị định 91/2017/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng có hiệu lực. (04/08/2017 13:55)Chính phủ vừa ban hành Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng
Chương trình tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017 với Chủ đề “Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn”. (06/07/2017 08:20)Chương trình tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai năm 2017 với Chủ đề “Cải cách hành chính: Ý tưởng và thực tiễn”.
Chuẩn bị triển khai cuôc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra (20/06/2016 14:23)Chuẩn bị triển khai cuôc kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra

Số lượt truy cập