Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Ban Thi đua - Khen thưởng

BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG

A. VỊ TRÍ

1. Ban Thi đua - Khen thưởng là cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ (sau đây gọi tắt là Ban Thi đua - Khen thưởng), có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Nội vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương trực thuộc Bộ Nội vụ.

3. Ban Thi đua - Khen thưởng là tổ chức tương đương chi cục, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có trụ sở, phương tiện, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; có trách nhiệm thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở Nội vụ.

Trụ sở làm việc của Ban Thi đua - Khen thưởng đặt tại tầng 05 - Trụ sở Khối Nhà nước tỉnh - Số 02, đường Nguyễn Văn Trị, phường Thanh Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

B. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Ban Thi đua - Khen thưởng thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

2. Trình Giám đốc Sở Nội vụ để trình Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định:

a) Các văn bản quy phạm pháp luật, đề án, dự án quan trọng về thi đua, khen thưởng;

b) Kế hoạch, Chỉ thị về thi đua, khen thưởng.

3. Trình Giám đốc Sở Nội vụ xem xét, quyết định:

a) Kế hoạch dài hạn, năm năm, hàng năm phát triển ngành thi đua, khen thưởng và các đề án, dự án về thi đua, khen thưởng;

b) Kế hoạch phối hợp hoạt động với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội hoạt động trên địa bàn tỉnh Đổng Nai trong việc thực hiện các nhiệm vụ về thi đua, khen thưởng;

c) Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra những vấn đề liên quan đến công tác thi đua, khen thưởng và giải quyết các khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực thi đua theo quy định của pháp luật.

4. Ủy quyền Ban Thi đua - Khen thưởng thực hiện các nhiệm vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến; hướng dẫn, tổ chức các phong trào thi đua, hoạt động cụm, khối thi đua và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện đăng ký thi đua của các cấp, các ngành, các đơn vị, cá nhân trong tỉnh;

b) Tổ chức thực hiện kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác thi đua, khen thưởng ở các sở, ban, ngành, ở cấp huyện, cấp xã và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

c) Thẩm định hồ sơ khen thưởng của các sở, ban, ngành, địa phương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các tổ chức kinh tế ở địa phương và cơ sở; trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định khen thưởng.

5. Quản lý, lưu trữ hồ sơ khen thưởng theo quy định của pháp luật; xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về thi đua, khen thưởng; tổng hợp, báo cáo định kỳ về thi đua, khen thưởng theo quy định.

6. Xây dựng, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật; quản lý, cấp phát, thu hồi, cấp đổi hiện vật khen thưởng theo phân cấp; tham mưu tổ chức thực hiện việc trao tặng, đón nhận các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ, cung cấp số liệu vào công tác quản lý và chuyên môn, nghiệp vụ.

8. Thực hiện công tác cải cách hành chính theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

9. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao và thực hiện ngân sách được phân bổ theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ chính sách đãi ngộ, khen thưởng, kỹ luật, đào tạo, bồi dưỡng đối với công chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Ban theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở Nội vụ.

10. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất với Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định.

11. Thực hiện trách nhiệm giải trình trong việc thực hiện trách nhiệm, quyền hạn được giao.

12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Nội vụ phân công và theo quy định của pháp luật.

C. CƠ CẤU TỔ CHỨC

1. Ban Thi đua - Khen thưởng có các phòng chuyên môn, nghiệp vụ như sau:

a) Phòng Hành chính - Tổng hợp;

b) Phòng Nghiệp vụ 1;

c) Phòng Nghiệp vụ 2.

2. Phòng thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng có Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng và các công chức thực hiện công tác chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng thuộc Ban Thi đua - Khen thưởng sau khi có ý kiến hiệp y của Giám đốc Sở Nội vụ.

4. Ban Thi đua - Khen thưởng có Trưởng ban và không quá 02 Phó Trưởng ban.

5. Trưởng ban là người đứng đầu Ban, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ các hoạt động của Ban Thi đua - Khen thưởng.

6. Phó Trưởng ban là người giúp Trưởng ban chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Trưởng ban và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công; khi Trưởng ban vắng mặt, một Phó Trưởng ban được Trưởng ban ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Ban Thi đua - Khen thưởng.

7. Giám đốc Sở Nội vụ quyết định việc bổ nhiệm Trưởng ban, Phó Trưởng ban theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, theo các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ, theo phân cấp quản lý cán bộ, công chức của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật.

8. Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng ban hành Quy định chế độ làm việc của Ban; quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức các phòng chuyên môn thuộc Ban; bổ nhiệm, miễn nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thuộc Ban theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở Nội vụ.

Số lượt truy cập