Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Xây dựng chính quyền

Thông báo đánh giá theo chức năng quản lý chuyên ngành 06 tháng đầu năm 2020 của các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện. (04/08/2020 14:46)Thực hiện Quyết định số 49/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định về đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện; Sở Nội vụ thông báo đánh giá theo chức năng quản lý chuyên ngành 06 tháng đầu năm 2020 của các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện (Đính kèm bảng đánh giá của các cơ quan, đơn vị)
Triển khai thực hiện năm dân vận chính quyền 2019 (15/03/2019 15:16)Ngày 04/3/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2241/KH-UBND về thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2019;
Tiếp tục thực hiện đánh giá tiêu chí công tác dân vận chính quyền năm 2019 (21/02/2019 09:33)Tiếp tục thực hiện đánh giá tiêu chí công tác dân vận chính quyền năm 2019
Ban hành quy định tiêu chí, hình thức đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (27/09/2018 15:56)Ban hành quy định tiêu chí, hình thức đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập