Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Thanh tra Sở

THANH TRA SỞ NỘI VỤ

A. VỊ TRÍ

Thanh tra Sở Nội vụ là tổ chức thuộc Sở Nội vụ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

B. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Sở Nội vụ thực hiện theo Quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Sở do Giám đốc Sở Nội vụ ban hành và quy định của pháp luật về thanh tra.

2. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Số lượt truy cập