Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Tài liệu- Đào tạo, bồi dưỡng

Tiếp tục thực hiện đánh giá tiêu chí công tác dân vận chính quyền năm 2019 (21/02/2019 09:33)Tiếp tục thực hiện đánh giá tiêu chí công tác dân vận chính quyền năm 2019
Ban hành quy định tiêu chí, hình thức đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (27/09/2018 15:56)Ban hành quy định tiêu chí, hình thức đánh giá, xếp loại công tác dân vận của các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

Số lượt truy cập