Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Lãnh đạo

​​​BAN GIÁM ĐỐC SỞ NỘI VỤ 

1. Giám đốc

- Họ và tên: Nguyễn Hữu Định

- Số điện thoại: 0251.3.822.518

- Email: dinhnh.snv@dongnai.gov.vn 

2. Phó Giám đốc​​

- Họ và tên: Phạm Minh Phước

- Số điện thoại: 0251.3.822.518

- Email: phuocpm.ubndvc@dongnai.gov.vn

3. Phó Giám đốc

- Họ và tên: Nguyễn Quốc Vũ

- Số điện thoại: 0251.3.822.518

- Email: vunq@dongnai.gov.vn

4. Phó Giám đốc

​​- Họ và tên: Hà Thanh Tùng

- Số điện thoại: 0251.3.822.518

- Email: tunght.snv@dongnai.gov.vn


Số lượt truy cập