Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Phòng Tổ chức chính quyền

PHÒN​G TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN

A. VỊ TRÍ

Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên là tổ chức thuộc Sở Nội vụ, có chức năng giúp Giám đốc Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về: Chính quyền địa phương, địa giới hành chính; cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và công tác thanh niên; quy chế dân chủ và dân vận chính quyền.

B. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các công việc sau:

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án; chương trình thuộc phạm vi quản lý nhà nước trên lĩnh vực xây dựng chính quyền và công tác thanh niên.

2. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao.

3. Về tổ chức chính quyền

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Tổ chức và hướng dẫn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

- Trình Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Trình cấp có thẩm quyền phê chuẩn kết quả bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật;

- Thống kê, tổng hợp, báo cáo số lượng, chất lượng đại biểu Hội đồng nhân dân, thành viên Ủy ban nhân dân các cấp theo quy định;

- Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ở doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh và việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền theo quy định của pháp luật;

- Chỉ đạo, hướng dẫn, thẩm định, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của pháp luật;

b) Thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê chuẩn kết quả bầu cử, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với thành viên Ủy ban nhân dân cấp huyện theo quy định của pháp luật;

c) Hướng dẫn tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương các cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;

d) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của ấp (khu phố) theo quy định của pháp luật;

đ) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp;

e) Theo dõi kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân cấp huyện theo định kỳ;

g) Tổng hợp, thống kê theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về số lượng các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

4. Về quản lý địa giới hành chính và phân loại đơn vị hành chính

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện công tác quản lý địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

b) Thẩm định và tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án chia tách, điều chỉnh, sáp nhập, thành lập mới đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện;

c) Thẩm định và tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định sáp nhập, chia tách, thành lập mới ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh;

d) Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn và đề nghị Bộ Nội vụ quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp huyện;

đ) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý hồ sơ, bản đồ địa giới, mốc, địa giới hành chính các cấp theo quy định của pháp luật;

e) Hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp huyện về hồ sơ, quy trình xây dựng Đề án điều chỉnh, thành lập mới đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện; thành lập, chia tách, sáp nhập ấp (khu phố); phân loại đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện.

5. Về quản lý, sử dụng cán bộ, công chức cấp xã

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc ban hành các văn bản về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của pháp luật; tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản về quản lý và sử dụng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định của pháp luật;

b) Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã; quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức cấp xã;

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quy định số lượng, chức danh, chế độ, chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ấp (khu phố) và mức khoán quỹ phụ cấp cho các tổ chức đoàn thể ở cấp xã;

d) Hướng dẫn, thống kê, kiểm tra việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, sử dụng, quản lý và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

đ) Tổng hợp, thống kê theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ về số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ấp (khu phố) trên địa bàn tỉnh.

6. Về công tác thanh niên

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan của tỉnh trong việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh niên, thực hiện cơ chế, chính sách đối với thanh niên và công tác thanh niên theo quy định; giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về thanh niên và công tác thanh niên;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; việc thực hiện chính sách, chế độ trong tổ chức và quản lý thanh niên, công tác thanh niên của tỉnh; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thanh niên đối với các sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã;

c) Thực hiện chế độ, chính sách đối với thanh niên theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của các cơ quan có thẩm quyền;

d) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết chế độ, chính sách đối với cựu thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến theo quy định của pháp luật.

7. Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ở doanh nghiệp trong địa bàn tỉnh và việc thực hiện công tác dân vận chính quyền theo quy định của pháp luật.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.​

Số lượt truy cập