Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Văn phòng Sở

​VĂN PHÒNG SỞ NỘI VỤ​​

A. VỊ TRÍ

Văn phòng Sở Nội vụ là tổ chức thuộc Sở Nội vụ, có chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Nội vụ về công tác thông tin, tổng hợp, điều phối hoạt động của Sở Nội vụ theo chương trình, kế hoạch công tác; các công tác trong nội bộ cơ quan Sở Nội vụ, gồm: tổ chức cán bộ; pháp chế; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; bình đẳng giới; văn thư, lưu trữ; thi đua, khen thưởng; tài chính, kế toán, quản lý tài sản và hành chính quản trị.


B. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện các công việc sau:

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm, hàng năm và các đề án, dự án; chương trình thuộc phạm vi quản lý của Sở giao cho Văn phòng theo dõi.

2. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi được giao.

4. Thực hiện công tác hợp tác quốc tế về nội vụ và các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Nội vụ và các ngành có liên quan về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định. Chuẩn bị các chương trình, kế hoạch, nội dung công tác chung hàng tháng, quý, sáu tháng, năm của Sở.

6. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, quản lý công nghệ thông tin, lưu trữ và bảo mật thông tin, cung cấp thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, quản lý của lãnh đạo Sở và nhu cầu chuyên môn, nghiệp vụ.

7. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; quản lý hồ sơ, quyết định việc tuyển dụng, tiếp nhận, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Nội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

8. Quản lý tài chính (kể cả kinh phí ủy quyền), tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh.

9. Thực hiện công tác pháp chế của cơ quan.

10. Chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức các hoạt động dịch vụ công trong các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ. Tổ chức tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa hiện đại tại Sở đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

11. Triển khai thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại Sở.

12. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của ngành Nội vụ tỉnh và của cơ quan Sở Nội vụ.

13. Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý, khai thác, sử dụng các phần mềm để phục vụ sự lãnh đạo, quản lý của Sở Nội vụ. Quản lý vận hành trang thông tin điện tử của Sở.

14. Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan theo quy định; quản lý dấu của cơ quan theo quy định; in ấn, sao lục tài liệu theo yêu cầu của lãnh đạo Sở, các phòng và các tổ chức thuộc cơ quan; thực hiện công tác tạp vụ.

15. Cấp mã thẻ và tổ chức in ấn thẻ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn tỉnh.

16. Triển khai thực hiện Quy chế dân chủ; văn hoá công sở; bảo vệ bí mật nhà nước; vì sự tiến bộ phụ nữ… của cơ quan Sở Nội vụ.

17. Hướng dẫn khách đến làm việc thực hiện theo đúng nội quy cơ quan; giám sát, kiểm tra, đôn đốc công chức thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế, quy định của cơ quan; thực hiện các công tác đối nội, đối ngoại; thực hiện công tác quốc phòng của cơ quan.

18. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Số lượt truy cập