Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Hình thành và phát triển

SỞ NỘI VỤ TỈNH ĐỒNG NAI
QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

 

Trải qua 40 năm hình thành và phát triển (1976-2016), Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai đã xây dựng củng cố chính quyền Nhà nước các cấp và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, góp phần tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, ổn định về chính trị, vững về an ninh quốc phòng.

Quá trình hình thành

Sau ngày miền Nam hoàn toàn được giải phóng, trong thời gian đầu tỉnh Biên Hòa được quân đội giải phóng quản lý (gọi tắt là Ban Quân quản), sau đó được giao lại cho Ủy ban nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh Biên Hòa quản lý. Đến đầu năm 1976, Quốc hội khoá VI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quyết định thành lập tỉnh Đồng Nai trên cơ sở sáp nhập tỉnh Biên Hòa, tỉnh Bà Rịa - Long Khánh và tỉnh Tân Phú. Ủy ban nhân dân cách mạng được đổi tên thành Ủy ban nhân dân và công tác tổ chức cán bộ được hình thành (là tiền thân của Sở Nội vụ hiện nay) với tên gọi Phòng Tổ chức Cán bộ thuộc Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai. Phòng Tổ chức Cán bộ giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước trong lĩnh vực tổ chức và cán bộ của tỉnh, đồng thời trực tiếp làm công tác cán bộ cho Văn phòng UBND tỉnh.

Qua thực hiện nhiệm vụ thực tế cho thấy khối lượng công việc và phạm vi quản lý quá rộng, Phòng Tổ chức Cán bộ đặt trong Văn phòng UBND tỉnh không tương xứng với chức năng nhiệm vụ được giao nên đầu năm 1977, UBND tỉnh đã quyết định thành lập Ban Tổ chức UBND tỉnh Đồng Nai trực thuộc UBND tỉnh, có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và đặt trụ sở tại số 1 đường Phan Văn Trị (trong khu vực Văn phòng UBND tỉnh).

Năm 1978

Do trụ sở đặt trong khuôn viên Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai quá chật hẹp, UBND tỉnh chấp thuận cho Ban Tổ chức UBND tỉnh dời trụ sở đến số 9 đường Bùi Văn Hòa (trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai hiện nay).

Năm 1979

Trụ sở Ban Tổ chức UBND tỉnh lại được dời đến số 103 đường 30 tháng 4 thành phố Biên Hòa (nay là trụ sở Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Tổng hợp Đồng Nai).

Năm 1984

Do yêu cầu bảo vệ Ngân hàng Nhà nước tỉnh, trụ sở Ban Tổ chức UBND tỉnh lại được hoán đổi địa điểm với Công ty Khách sạn ăn uống và Dịch vụ Tổng hợp Đồng Nai, chuyển đến số 106 đường 30 tháng 4 thành phố Biên Hòa và đổi tên Ban Tổ chức UBND tỉnh thành Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Đồng Nai.

Năm 2004

Thực hiện Quyết định số 248/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành Sở Nội vụ; Chủ tịch UBND tỉnh cho phép đổi tên Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh Đồng Nai thành Sở Nội vụ từ ngày 01/01/2004.

Năm 2008

Thực hiện Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ về việc quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ngày 23/4/2008 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1300/QĐ-UBND chuyển Trung tâm Lưu trữ tỉnh Đồng Nai từ Văn phòng UBND tỉnh sang Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai. Trung tâm Lưu trữ được chuyển giao nguyên trạng và chỉ thực hiện nhiệm vụ Lưu trữ lịch sử.

Thực hiện Thông tư số 04/2008/TT-BNV ngày 04/6/2008 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ, Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện, ngày 13/10/2008 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 65/2008/QĐ-UBND quy định Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai có 09 đơn vị hành chính: Văn phòng,Thanh tra, Phòng Quản lý Văn thư, Lưu trữ, Phòng Tổ chức - Biên chế, Phòng Xây dựng chính quyền, Phòng Cán bộ công chức, Phòng Cải cách hành chính, Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo; 01 đơn vị sự nghiệp: Trung tâm Lưu trữ tỉnh Đồng Nai.

Năm 2011

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 07/4/2011 thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ là đơn vị trực thuộc Sở Nội vụ trên cơ sở hợp nhất Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ và Trung tâm Lưu trữ tỉnh thuộc Sở Nội vụ.

Năm 2013

Nhằm kiện toàn về tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 81/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013, theo đó Sở Nội vụ có 08 phòng chuyên môn: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Tổ chức - Biên chế, Phòng Xây dựng chính quyền, Phòng Cán bộ công chức, Phòng Cải cách hành chính, Phòng Công tác Thanh niên, Phòng Pháp chế; 03 đơn vị trực thuộc: Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo và Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

Năm 2015

Thực hiện Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, ngày 15/12/2015 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 49/2015/QĐ-UBND quy định về tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai. Theo đó, Sở Nội vụ có 06 phòng chuyên môn: Văn phòng, Thanh tra, Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chức phi chính phủ, Phòng Công chức, viên chức, Phòng Xây dựng chính quyền và công tác thanh niên, Phòng Cải cách hành chính; 03 tổ chức trực thuộc Sở: Ban Thi đua - Khen thưởng, Ban Tôn giáo và Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

 ​​

Về tổ chức cơ sở Đảng được thành lập Chi bộ ghép (Chi bộ tổ chức, thanh tra, pháp chế) trực thuộc Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh. Đến giữa năm 1978, Chi bộ được tách ra thành Chi bộ Ban Tổ chức UBND trực thuộc Đảng ủy khối liên cơ và sau nhiều năm trực thuộc từ Thành ủy Biên Hòa, Đảng ủy khối hành chính sự nghiệp, Đảng bộ khối Dân chính Đảng và hiện nay, Đảng bộ Sở Nội vụ trực thuộc Đảng bộ khối Các cơ quan tỉnh.

 

…Và phát triển

 

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Đồng Nai có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý nhà nước về nội vụ, gồm: Tổ chức bộ máy; vị trí việc làm; biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; tổ chức hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng và công tác thanh niên.

Sở Nội vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.

Do sự chỉ đạo, quản lý đúng đắn của tập thể Đảng ủy và Ban Giám đốc Sở, quyết tâm của toàn thể công chức, viên chức nên hầu hết công việc được thực hiện đúng kế hoạch, quy định, đạt hiệu quả. Sở Nội vụ luôn chủ động xây dựng, triển khai chương trình công tác, phối hợp chặt chẽ trong công tác với các cơ quan hữu quan. Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở Nội vụ luôn chú trọng rà soát, kiện toàn bộ máy tổ chức và thực hiện cải cách hành chính trong cơ quan; công tác tổ chức cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ, đúng các quy định; từng bước đẩy mạnh việc xây dựng để triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc nhằm mang lại hiệu quả thiết thực, hỗ trợ có hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, nâng cao chất lượng, giảm bớt thời gian giải quyết công việc một cách hệ thống và khoa học. Công chức, viên chức ngành Nội vụ tỉnh Đồng Nai đã đoàn kết, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc, Sở Nội vụ cơ bản đã hoàn thành tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh và thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực được giao, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bộ máy nhà nước đã được tinh giản, hạn chế việc tăng biên chế, khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Chất lượng nguồn nhân lực trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh ngày càng được nâng cao. Từng bước xây dựng bộ máy chính quyền địa phương vững mạnh, hợp lý, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở các huyện, thành phố, thị xã thuộc tỉnh. Thông qua công tác cải cách hành chính, hoạt động của bộ máy nhà nước tỉnh trở nên thông suốt, hiệu quả, thủ tục hành chính từng bước được đơn giản hóa, giảm phiền hà cho người dân. Việc thực hiện công tác thanh tra công vụ đã giúp đơn vị nhận thấy được những hạn chế trong công tác tuyển dụng, quản lý, sử dụng công chức, viên chức, từ đó giúp đơn vị kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác. Công tác thanh niên dần dần đi vào nề nếp và đạt kết quả. Sở Nội vụ đã kịp thời tham mưu khen thưởng, động viên các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Công tác quản lý nhà nước đối với họat động tôn giáo, công tác tranh thủ, vận động chức sắc, tu sĩ, quần chúng tín đồ các tôn giáo, công tác xử lý vi phạm trong hoạt động tôn giáo và đấu tranh chống lợi dụng tôn giáo được tăng cường nên đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh ổn định; an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng giáo được giữ vững. Công tác quản lý nhà nước về văn thư lưu trữ ngày càng đi vào nề nếp, khoa học hơn. Công tác thi đua khen thưởng đi vào nề nếp, thực chất và hiệu quả.

Nhìn lại chặng đường 40 năm hình thành và phát triển Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự phối hợp với sở, ban, ngành, hoạt động Sở Nội vụ đã đạt được nhiều kết quả tích cực đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

KẾT QUẢ KHEN THƯỞNG

Trong thời gian qua, Sở Nội vụ đã đạt được thành tích như sau:

·         Huân chương lao động hạng III: năm 2001

·         Huân chương lao động hạng II: năm 2010

·         Bộ Nội vụ tặng Cờ Thi đua xuất sắc năm 2005; Bằng khen Bộ Nội vụ (trước đây là Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ) trong các năm: năm 1994, 1995, 1996, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

·         UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc các năm 1995, 1996, 1997, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2013, 2014, 2015; Bằng khen UBND tỉnh các năm 1994, 1998, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

Về công tác Đảng :

·         26 năm liền Đảng bộ, Chi bộ được công nhận là Đảng bộ, Chi bộ trong sạch vững mạnh (từ năm 1989 - 2015)​​

Số lượt truy cập