Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)
​HƯỚNG DẪN ​LƯU TRỮ HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ
Cập nhật 09/10/2023 16:00 Xem với cỡ chữHƯỚNG DẪN 
​LƯU TRỮ HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐIỆN TỬ

 

Ngày 31/08/2023, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 13/2023/TT-BNV nhằm hướng dẫn lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử, trong đó quy định cụ thể thành phần hồ sơ thủ tục hành chính điện tử nộp lưu, việc định dạng hồ sơ thủ tục hành chính điện tử khi nộp lưu và trách nhiệm lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử:

1. Trách nhiệm lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Trách nhiệm lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử được quy định tại Điều 9 Thông tư 13/2023/TT-BNV như sau:

- Người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong việc lập hồ sơ, thu thập, quản lý, bảo quản và sử dụng hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.

- Người giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính điện tử có trách nhiệm lập và giao nộp hồ sơ thủ tục hành chính điện tử vào Lưu trữ cơ quan đúng quy định.

- Người làm lưu trữ có trách nhiệm:

+ Giúp người đứng đầu cơ quan, tổ chức hướng dẫn việc nộp lưu hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.

+ Thu thập, xác định giá trị tài liệu, thống kê, bảo quản và tổ chức sử dụng hồ sơ thủ tục hành chính điện tử.

+ Giao nộp hồ sơ thủ tục hành chính điện tử có giá trị bảo quản vĩnh viễn thuộc Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử.

+ Tổ chức hủy hồ sơ thủ tục hành chính điện tử hết giá trị theo quy định của pháp luật và theo quyết định của người đứng đầu cơ quan, tổ chức.

 

2. Thành phần hồ sơ thủ tục hành chính điện tử nộp lưu

Cụ thể tại Điều 3 Thông tư số 13/2023/TT-BNV quy định về thành phần hồ sơ thủ tục hành chính điện tử bao gồm các tài liệu sau:

- Tài liệu số hóa từ giấy tờ, tài liệu do cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp để thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Điều 4 Thông tư 01/2023/TT-VPCP quy định một số nội dung và biện pháp thi hành trong số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

- Tài liệu điện tử do cơ quan, tổ chức, cá nhân nộp qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh và tài liệu điện tử hình thành trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

- Dữ liệu đặc tả của tài liệu điện tử quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Thông tư 13/2023/TT-BNV và ý kiến của các cá nhân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh (nếu có).

(Điều 3 Thông tư 13/2023/TT-BNV)

3. Định dạng hồ sơ thủ tục hành chính điện tử nộp lưu

Căn cứ tại Điều 4 Thông tư số 13/2023/TT-BNV hồ sơ thủ tục hành chính điện tử nộp lưu được định dạng như sau:

- Đối với hồ sơ thủ tục hành chính điện tử được số hoá tại cơ quan, tổ chức tiếp nhận hồ sơ hoặc được tiếp nhận trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công quốc gia, Cổng Dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 8 Thông tư 01/2023/TT-VPCP.

- Đối với hồ sơ thủ tục hành chính được tạo lập điện tử:

+ Tài liệu hành chính: định dạng .PDF, phiên bản 1.4 trở lên; tài liệu do cơ quan, tổ chức ban hành bảo đảm thực hiện theo quy định tại Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư; tài liệu của cá nhân, doanh nghiệp phải được ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

+ Tài liệu khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

- Cấu trúc và định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối của Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại Thông tư 18/2019/TT-BTTTT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cấu trúc, định dạng dữ liệu gói tin phục vụ kết nối Cổng Dịch vụ công quốc gia với Cổng Dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh và các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành.

- Mã hồ sơ lưu trữ thủ tục hành chính điện tử được thực hiện theo quy định tại Điều 26 Nghị định 61/2018/NĐ-CP về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

+ Mã định danh của cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận thủ tục hành chính.

+ Ngày, tháng, năm, tiếp nhận.

+ Số thứ tự hồ sơ tiếp nhận trong ngày.

- Cấu trúc mã định danh cơ quan, tổ chức thực hiện theo quy định tại Quyết định 20/2020/QĐ-TTg về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương.

4. Nộp lưu hồ sơ thủ tục hành chính điện tử vào Lưu trữ cơ quan

Tại Điều 5 Thông tư số 13/2023/TT-BNV quy định việc nộp hồ sơ thủ tục hành chính điện tử vào Lưu trữ cơ quan như sau:

- Hồ sơ thủ tục hành chính điện tử nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan phải đúng thành phần, cấu trúc, định dạng theo quy định tại Thông tư số 13/2023/TT-BNV và Điều 7 Nghị định số 01/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lưu trữ 2011.

- Hồ sơ thủ tục hành chính điện tử được nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan trong thời hạn 01 năm kể từ ngày công việc kết thúc.

- Mã hồ sơ thủ tục hành chính điện tử nộp lưu được giữ nguyên theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Thông tư số 13/2023/TT-BNV và bảo đảm tính duy nhất trong Hệ thống quản lý tài liệu điện tử của Lưu trữ cơ quan.

- Hồ sơ thủ tục hành chính điện tử được nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan trên cơ sở kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp bộ, cấp tỉnh và Hệ thống quản lý tài liệu điện tử.

Thông tư 13/2023/TT-BNV có hiệu lực từ ngày 15/10/2023.

1. TT 13.2023 cua BNV ve Luu tru.pdf1. TT 13.2023 cua BNV ve Luu tru.pdf

 

Mạc Thị Hợp – Chuyên viên Văn phòng Sở

Số lượt truy cập