Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)
​UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai
Cập nhật 09/10/2023 16:06 Xem với cỡ chữ​Ngày 07/9/2023, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 về việc kiện toàn Ban chỉ Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai, theo đó:

1. Thành viên Ban chỉ đạo bao gồm:

- Ông Võ Tấn Đức – Quyền Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban;

- Ông Nguyễn Sơn Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực;

- Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó Trưởng ban;

- Các ủy viên bao gồm: Sở Nội vụ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai.

2. Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh Đồng Nai thành lập với nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách và giải pháp để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh; xây dựng đề án, dự án về cải cách hành chính; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện cải cách hành chính hàng năm và trong từng giai đoạn.

- Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ, các chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính tại các Sở, ban, ngành và địa phương.

- Thẩm định nội dung các đề án, kế hoạch về cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh do các Sở, ban, ngành và địa phương chuẩn bị trước khi trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Xây dựng các báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác cải cách hành chính của UBND tỉnh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và điều chỉnh Điều 1, Quyết định số 3342/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và thay thế Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 05/01/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh.

2. QD-2149.pdf2. QD-2149.pdf

3. QD 3342.pdf3. QD 3342.pdf

 

Mạc Thị Hợp – Chuyên viên Văn phòng Sở.​

Số lượt truy cập