Thứ 6 - 26/02/2016
Công bố Bộ thủ tục hành chính ngành nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã tỉnh Đồng Nai (theo Quyết định số 1186/QĐ-UBND Ngày 15/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai)

Thông báo - Tiếp nhận và trả kết quả

Báo cáo theo định kỳ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng lương và tinh giản biên chế. Thời hạn: đến hết ngày 20/12/2018 (28/11/2018 15:54)Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện báo cáo theo định kỳ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng lương và tinh giản biên chế. Thời hạn: đến hết ngày 20/12/2018. (Biểu mẫu kèm theo)
778.CV-12688.rar
Triển khai Công văn số 12688/UBND-KGVX ngày 21/11/2018 của UBND tỉnh hướng dẫn quy trình thực hiện hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng tại Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 (23/11/2018 15:28)Sở Nội vụ triển khai Công văn số 12688/UBND-KGVX ngày 21/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn quy trình thực hiện hỗ trợ thôi việc theo nguyện vọng tại Nghị quyết số 120/2018/NQ-HĐND ngày 06/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh. (Biểu mẫu kèm theo).
Thông báo thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Đồng Nai năm 2018 (31/10/2018 16:09)Thông báo thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính tỉnh Đồng Nai năm 2018
Thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức theo quy định. (04/09/2018 14:54)Nhằm thống nhất trong việc thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức trên địa bàn tỉnh, Sở Nội vụ triển khai đến các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh quy trình tuyển dụng viên chức như sau:
Rà soát, báo cáo danh sách công chức, viên chức thực hiện cắt giảm biên chế năm 2018 (04/07/2018 08:11)Văn bản số 2175/SNV-CCVC ngày 02/7/2018 V/v Rà soát, báo cáo danh sách công chức, viên chức thực hiện cắt giảm biên chế năm 2018
Triển khai định kỳ báo cáo số liệu theo NĐ 46/2010/NĐ-CP và NĐ 26/2015/NĐ-CP (04/07/2018 08:03)Văn bản số 2180/SNV-CCVC V/v triển khai định kỳ báo cáo số liệu theo NĐ 46/2010/NĐ-CP và NĐ 26/2015/NĐ-CP
Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thôi việc theo diện sắp xếp, tổ chức lại và theo nguyện vọng (21/03/2018 16:18)Lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thôi việc theo diện sắp xếp, tổ chức lại và theo nguyện vọng
Góp ý dự thảo lần 1 dự thảo Nghị quyết hỗ trợ thôi việc theo diện sắp xếp, tổ chức lại và theo nguyên vọng (13/03/2018 10:45)Góp ý dự thảo lần 1 dự thảo Nghị quyết hỗ trợ thôi việc theo diện sắp xếp, tổ chức lại và theo nguyên vọng
Triển khai Quyết định số 28/QĐ-SNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ (24/01/2018 08:28)Triển khai Quyết định số 28/QĐ-BNV ngày 08/01/2018 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước và báo cáo số lượng cơ cấu ngạch công chức và nhu vầu nâng ngạch công chức năm 2018
1 - 10 Next

Số lượt truy cập